Náš tím

Branislav Juráš CEO, partner

Branislav je CEO a partnerom obchodných spoločností skupiny MCGA (advokátskej kancelárie, inkasnej agentúry a účtovnej firmy) a advokátom na Slovensku a v Česku. Má rozsiahle vedomosti z práva, ekonómie a inkasa pohľadávok vrátane znalosti systémov krajín, v ktorých spoločnosti MCGA pôsobia.

Tomáš Petko Vedúci právneho oddelenia

Tomáš je ako advokát členom Slovenskej advokátskej komory s viac ako 10 ročnou profesionálnou skúsenosťou v oblasti práva významným prínosom pre našu spoločnosť. Sústreďuje sa najmä na oblasť financií, investícií, poisťovníctva a stavebného práva (FIDIC). Ako riaditeľ právneho oddelenia na Slovensku vedie tím našich advokátov, právnikov a koncipientov.

Deana Maričevičová Advokátka

Deana pôsobí v našom tíme ako advokátka a vykonáva právnickú prax siedmy rok. V súčasnosti sa zameriava najmä na civilnú sporovú a mimosporovú agendu, obchodné právo a stavebné právo vrátane právneho poradenstva v zmluvných vzťahoch, v ktorých sú aplikované zmluvné podmienky FIDIC. Deana pôsobila v našej advokátskej kancelárii aj ako advokátsky koncipient a získala relevantné skúsenosti v oblasti občianskeho práva, trestného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností.

Erika Jedináková Advokátska koncipientka

Svoje pracovné skúsenosti začala Erika získavať ako právna asistentka už počas štúdia na univerzite. V našej advokátskej kancelárii sa dnes zaoberá najmä agendou zameranou na vymáhanie pohľadávok v štádiu súdneho a exekučného konania, vrátane zastupovania klientov v civilných sporových konaniach. Náplňou jej práce je taktiež vypracúvanie rôznych podaní, návrhov a právnych analýz podľa požiadaviek našich klientov.

Matúš Mažáry Advokátsky koncipient

Matúš pracuje v oblasti advokácie už 6. rok, z toho 2 roky ako advokátsky koncipient. Počas štúdia na právnickej fakulte sa ako právny asistent v advokátskych kanceláriách venoval najmä občianskoprávnej, rodinnej a sporovej agende, vymáhaniu a správe pohľadávok, právu obchodných spoločností a právu duševného vlastníctva. V rámci praxe advokátskeho koncipienta sa zaoberá stavebným právom, správou kancelárskych a obchodných priestorov, právnou podporou developmentu nehnuteľností a obchodným právom.

Lucia Mikulová Právna asistentka

Lucia v našom tíme získava skúsenosti najmä s vymáhaním pohľadávok v štádiu súdneho a exekučného konania. Náplňou jej práce je aj vypracúvanie rôznych podaní, návrhov a analýz. Popri práci zároveň študuje právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zaujímajúc sa najmä o oblasť občianskeho a trestného práva.

Marek Fürst Riaditeľ mimosúdneho vymáhania

Marek je s nami takmer 10 rokov, počas ktorých získal cenné skúsenosti zo všetkých úrovní správy pohľadávok. Ako riaditeľ dnes už vedie aj inkasných manažérov všetkých zahraničných pobočiek našej obchodnej skupiny MCGA. Okrem odborného a manažérskeho riadenia svojho tímu zodpovedá aj za komunikáciu s partnermi spoločnosti a implementáciu komplexných inkasných riešení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klientov.

Marek Glenda IT manager

V oblasti IT má Marek viac ako 5 rokov praxe a s nami začínal v r. 2017 ako dátový analytik. Už po krátkej dobe však začal navrhovať aj komplexné riešenia korekcie dát, dátových procesov a tiež aplikovanie týchto riešení. Aktuálne je súčasťou jeho kompetencií už aj správa a optimalizácia databázových procesov aj na našich medzinárodných pobočkách.

Martin Režňák Hlavný účtovník

Martinovou devízou je nielen 10 rokov jeho profesionálnych skúseností, chuť učiť sa a schopnosť reagovať na zmeny. Ako sám tvrdí, len znalosti čísiel a legislatívy nestačia, dôležité sú aj ochota a schopnosť vidieť za číslami ľudí a osobitosti ich podnikateľských aktivít. Len tak je možné s každým klientom vytvoriť efektívny tandem na ceste k rastu a profitu.