Etický kódex

E T I C K Ý    K Ó D E X

 

Spoločnosť McGrath & Arthur s.r.o., MCGA legal, s.r.o., MCGA accounting, s.r.o., ( ďalej len „Spoločnosť“)  si uvedomuje, že vysoká kvalita poskytovaných služieb je neoddeliteľne spojená aj s dodržiavaním určitých etických pravidiel. Ako výraz zodpovednosti za etický rozvoj v Spoločnosti prijala etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých jej zamestnancov a všetky osoby, ktoré vystupujú v jej mene nezávisle od formy pracovného či partnerského vzťahu.

Pravidlá Etického kódexu sa opierajú o 2 hlavné piliere:

 1. Základné princípy celosvetovej iniciatívy „Global Compact“, odvodené z medzinárodne prijatých dokumentov - Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Vyhlásenia Medzinárodnej organizácie práce o zásadách a základných právach pri práci, Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeiro a Dohovoru OSN o boji proti korupcii.
 2. Platné právne predpisy týkajúce sa predmetu činnosti Spoločnosti a zvyklosti v obchodnom styku pri vykonávaní činnosti, ktoré spoluvytvárajú etické mantinely a vzorce správania sa všetkých zamestnancov a spolupracovníkov Spoločnosti vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom, a taktiež vo vzájomných vzťahoch.

Etický kódex je ako záväzok firmy a každého jej zamestnanca založený na etických princípoch rešpektovania ľudskej dôstojnosti, tolerancii, spravodlivosti, čestnosti, slušnosti a zodpovednosti voči verejnosti, klientom, ako i voči sebe navzájom.

Cieľ Etického kódexu

Etický kódex je základným dokumentom, ktorý má pre našu spoločnosť strategický význam. Cieľom Etického kódexu je určenie a vymedzenie základných právnych a etických noriem vo vzťahu k externému prostrediu, ale tiež voči svojim vlastným zamestnancom, ostatným tretím spolupracujúcim stranám a voči klientom. Etický kódex definuje štandardy pracovných postupov pri poskytovaní našich služieb.

1. Základné hodnoty a poslanie Spoločnosti

Zodpovednosť, vysoká odborná úroveň, profesionalita a kvalita našich služieb sú základné hodnoty, ktoré implementujeme do všetkých aktivít a služieb určených našim obchodným partnerom. Našim poslaním je byť osobne zodpovednými za každú požiadavku našich klientov, rozumieť ich potrebám, plniť svoje sľuby a neustále zlepšovať naše služby s cieľom byť vnímaní ako spoľahlivý a inovatívny partner našich klientov.

2. Rešpektovanie základných ľudských práv, etických a morálnych noriem

Naša spoločnosť kladie dôraz na dodržiavanie ochrany ľudských práv, vytváranie spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok, zodpovedného, profesionálneho a odborného riadenia a to všetko v striktnom súlade so všeobecnými morálnymi, etickými a mravnými princípmi.

3. Rešpektovanie pravidiel hospodárskej súťaže

Riadime sa zásadami všeobecnej obchodnej etiky, obchodnými zvyklosťami a rešpektujeme všeobecné pravidlá transparentnej hospodárskej súťaže, s cieľom vytvárať dlhodobú prosperitu, zdravé a udržateľné podnikateľské prostredie.

4. Protikorupčná politika

Pri styku s obchodnými partnermi striktne oddeľujeme záujmy našich partnerov od osobných alebo finančných záujmov zamestnancov oboch strán. Dbáme najmä na dodržiavanie:

 • zákazu poskytovania osobných výhod verejným činiteľom v akejkoľvek forme (peňažnej, fyzickej, či iných), našimi zamestnancami alebo našimi obchodnými partnermi a/ alebo ich zamestnancami za účelom získavania výhod pre seba navzájom a/ alebo pre tretie strany
 • zákazu ponúkať, sľubovať, schvaľovať či poskytovať, alebo prijímať osobné výhody v akejkoľvek forme (peňažnej, fyzickej, či iných), ktoré by vyplývali z obchodného styku Spoločnosti a z ktorých by bolo zrejmé, že môžu ovplyvňovať obchodné rozhodovanie ktorejkoľvek z obchodných strán.

5. Zákaz diskriminácie

Naša Spoločnosť týmto tiež deklaruje nulovú toleranciu voči akémukoľvek prejavu diskriminácie na základe pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, vierovyznania, veku, pôvodu alebo akéhokoľvek iného dôvodu definovaného zákonom.

6. Pracovné postupy a zachovanie dobrého mena

Dobré meno Spoločnosti, dôvera klientov a zamestnancov sú jej najdôležitejšou devízou v podnikateľskom prostredí. Všetky pracovné postupy sú realizované na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni s cieľom zachovať dobré meno a eliminovať reputačné riziko klienta a taktiež zachovať dobrú povesť našej Spoločnosti. Naša Spoločnosť si je vedomá záväzkov voči tretím stranám a klientom, a preto napĺňanie týchto cieľov monitorujeme aj v prípade asociovaných a spolupracujúcich strán, čo je úspechom dobrej a prínosnej dlhodobej spolupráce.

7. Zásady etického správania sa zamestnancov a ďalších spolupracovníkov Spoločnosti

Zamestnanci a spolupracujúci partneri Spoločnosti, pri svojej činnosti:

 • rešpektujú platné zákony a predpisy
 • riadia sa zásadami obchodnej etiky tak, aby poskytovali svoje služby poctivo, zodpovedne a dbali na vysokú profesionálnu úroveň
 • pri výkone podnikateľskej činnosti sa Spoločnosť a jej zamestnanci dôsledne vyvarujú činností, ktoré by mohli narušiť dôveru klienta jednak vo vzťahu k Spoločnosti, ako i voči iným spoločnostiam s obdobným predmetom podnikania a dištancujú sa od praktík nekalej konkurencie.
 • pri svojej práci konajú zamestnanci Spoločnosti tak, aby nepoškodili jej dobré meno, pričom sa zdržia šírenia dôverných informácií aj mimo pracovného prostredia a vyvarujú sa aktivít smerujúcich k vzniku konfliktu záujmov medzi nimi a Spoločnosťou.
 • poznajú a dodržiavajú znenie zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, svoju pracovnú činnosť vykonávajú v súlade s ním a taktiež dodržujú obchodné tajomstvo a mlčanlivosť a to aj po skončení pôsobenia v Spoločnosti.
 • sú si vedomí toho, že svojim správaním vždy reprezentujú Spoločnosť a jej poslanie a preto aj v osobnom živote a v mimopracovnom čase prihliadajú na to, aby nekonali v rozpore s platným právnym poriadkom, všeobecne platnými zásadami slušného správania a týmto Etickým kódexom
 • dodržujú v súlade s platnými zákonmi mlčanlivosť a obchodné tajomstvo  
 • nezneužívajú informácie ani materiálne prostriedky Spoločnosti na svoj osobný prospech a pri svojej práci postupujú vždy tak, aby nepoškodili Spoločnosť a jej dobré meno
 • zdržiavajú sa nežiaduceho šírenia dôverných skutočností a to aj vo svojom súkromnom prostredí.
 • vyvarujú sa všetkých činností, ktoré vytvárajú konflikt ich vlastných záujmov so záujmami Spoločnosti
 • sa nedostali do rozporu s nariadeniami a predpismi zamestnávateľa, pracovnou zmluvou, mandátnou zmluvou, s predpismi a zmluvnými podmienkami klientov, kódexov a pravidlami správania.

8. Zabezpečenie vlastných i zverených informácií a údajov

Kompletná evidencia všetkých dokumentov a údajov v písomnej, ale i elektronickej podobe je realizovaná s dôrazom na ich zabezpečenie náležitými a primeranými technickými a organizačnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k týmto údajom a informáciám a ich neoprávnenému spracovaniu, zneužitiu, strate, odcudzeniu alebo ich predčasnému vymazaniu.

Všetky hardvérové a softvérové riešenia, ktoré plnia funkciu úložiska alebo správy údajov v elektronickej podobe, sú zabezpečené pred možným napadnutím a zneužitím na najnovšej technologickej úrovni a sú tiež zálohované. Všetky prenosy údajov v elektronickej podobe podliehajú prísnym pravidlám pre bezpečné a zabezpečené transferovanie s využitím moderných kryptovacích a kódovacích nástrojov, určených pre bezpečný prenos dát. Všetok majetok Spoločnosti a jej klientov, či už ide o hmotné, duševné či elektronické vlastnictvo, používame zodpovedne, v rámci svojej pracovnej činnosti a vždy pritom dodržujeme zákony a oprávnený účel využitia.

9. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje zverené do našej správy striktne podliehajú platnej úprave zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov. Dodržiavanie podmienok platnej právnej úpravy je pravidelne monitorované a kontrolované. Všetky podmienky vyššie uvedenej platnej právnej úpravy sú tiež premietnuté do všetkých procesov súvisiacich s výkonom našich služieb. Rešpektujeme práva dotknutých osôb, ktorých osobné údaje získavame a spracovávame.

10. Zachovávanie mlčanlivosti

Jednou z našich najvyšších priorít a hodnôt je zachovanie absolútnej mlčanlivosti o všetkých zmluvných podmienkach, zverených, ale i zistených skutočnostiach súvisiacich s výkonom našich činností, s cieľom zachovať nestrannosť a lojalitu voči klientom, ale i všetkým ostatným tretím spolupracujúcim stranám. Rešpektujeme dôvernosť informacií a súkromie svojich klientov, zamestnancov i ďalších obchodných partnerov. Pracujeme v súlade s platnými právnými predpismi, smernicami, a vždy zachováváme príslušný stupeň dôvernosti a súkromia.

11. Environmentálna politika

Tak ako všetky podnikateľské subjekty, aj naša Spoločnosť svojou podnikateľskou činnosťou vplýva na životné prostredie, a preto sme vybudovali vlastnú stratégiu pre eliminovanie negatívnych vplyvov a používanie technológií priateľských voči životnému prostrediu.

12. Kontrola dodržiavania etického kódexu

Každý zamestnanec Spoločnosti a spolupracujúci partneri sa riadia zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe a sú povinní písomne upozorniť na ich prípadné porušenie, ak sa s nimi pri svojej práci stretnú, resp. ak sú požiadaní, aby konali v rozpore s právnymi predpismi alebo internými predpismi Spoločnosti. V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti samotného oznamujúceho zamestnanca, resp. spolupracujúceho partnera Spoločnosti, je povinný tento okamžite informovať priameho nadriadeného zamestnanca Spoločnosti o tejto skutočnosti, ako i o návrhu postupu, ktorý bude viesť k náprave v primeranom termíne. O sankciách za porušenie Etického kódexu, ak je porušiteľom zamestnanec, resp. spolupracujúci partner spoločnosti, rozhoduje priamy nadriadený, v zmysle platnej legislatívy.