Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MCGA legal, s.r.o.

 

Naša spoločnosť dodržiava pri spracúvaní osobných údajov nasledovné zásady:

 

Zásada zákonnosti. Naša Spoločnosť spracúva údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Naša spoločnosť zabezpečuje spracúvanie osobných údajov vždy na základe minimálne jedného z nasledujúcich dôvodov:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Zásada obmedzenia účelu. Naša Spoločnosť získava osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nespracúva ich ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Naša Spoločnosť informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním.

Zásada minimalizácie osobných údajov. Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje tak, aby toto spracúvanie bolo primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa naša Spoločnosť rozhodla pravidelne analyzovať, či sú spracúvané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. V prípade, že Spoločnosť zistí, že spracúva osobné údaje vo väčšom rozsahu, ako je potrebné, obmedzuje takéto spracúvanie.

Zásada správnosti. Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; zároveň prijíma primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Na zabezpečenie zásady správnosti má naša Spoločnosť v písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.“

Zásada minimalizácie uchovávania. Osobné údaje naša Spoločnosť uchováva vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti. Osobné údaje sú v našej Spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti. Naša Spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinná tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Naša Spoločnosť môže spracúvať osobitné kategórie osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Naša Spoločnosť môže v závislosti od povahy právneho zastupovania klientov spracúvať všetky osobitné kategórie osobných údajov pričom na spracovanie všetkých vyššie uvedených kategórií vyžaduje naša Spoločnosť výslovný súhlas alebo tieto osobné údaje spracúva z dôvodu podľa § 16 ods. 2, písm. f) ZoOOÚ. Pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov vedieme záznam o spracovateľských činnostiach.

 

Spoločnosť nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

PREVÁDZKOVATEĽ, ZODPOVEDNÁ OSOBA, SPROSTREDKOVATELIA, PRÍJEMCOVIA

 

Prevádzkovateľ:

 

MCGA legal, s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 715 662, Mgr. Branislav Juráš, konateľ kontakt: +421 2 5464 1851, gdpr@mcga.sk

 

Zodpovedná osoba:

 

Mgr. Branislav Juráš, konateľ kontakt: +421 2 5464 1851, gdpr@mcga.sk

 

Možní sprostredkovatelia osobných údajov:

 

McGrath & Arthur s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 962 836,

MCGA accounting, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 662 283,

SMART accounting, s.r.o., Landauova 22, 841 01 Bratislava, IČO: 47 317 761,

mcpower.sk, s.r.o., Partizánska 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 840 421,

AVE Soft s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 25 378 392,

AVE Soft Solutions s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 01 808 061,

GRANDCOM, s. r. o., Odborárska 1372/7, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 46 972 048,

Edmund Krištof, Tomášikova 12573/50E, Bratislava-Nové Mesto 831 04, IČO: 41 973 895,

Fitek s.r.o., Nová Rožňavská 136, Bratislava 831 04, IČO: 46 950 095,

Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o., Drotárska cesta 7, Bratislava 811 02, IČO: 50 218 107,

Cromwell a. s., Lamačská 22, Bratislava 841 03, IČO: 31 353 746.

 

Možní príjemcovia osobných údajov:

 

McGrath & Arthur s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 962 836,

SMART accounting, s.r.o., Landauova 22, 841 01 Bratislava, IČO: 47 317 761,

mcpower.sk, s.r.o., Partizánska 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 840 421,

AVE Soft s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 25 378 392,

AVE Soft Solutions s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 01 808 061,

GRANDCOM, s. r. o., Odborárska 1372/7, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 46 972 048,

Edmund Krištof, Tomášikova 12573/50E, Bratislava-Nové Mesto 831 04, IČO: 41 973 895,

Fitek s.r.o., Nová Rožňavská 136, Bratislava 831 04, IČO: 46 950 095,

Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o., Drotárska cesta 7, Bratislava 811 02, IČO: 50 218 107,

MCGA accounting, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 662 283,

Cromwell a. s., Lamačská 22, Bratislava 841 03, IČO: 31 353 746.

 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rôznom rozsahu v závislosti od typu dotknutej osoby.

 

Osobné údaje klientov:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            dátum narodenia,

c)            rodné číslo,

d)            ulica a číslo, PSČ, mesto,

e)            email, telefónny kontakt,

f)             číslo občianskeho preukazu,

g)            najvyššie dosiahnuté vzdelanie (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

h)            školu/zamestnanie/povolanie (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

i)             národnosť (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

j)             rodinný stav (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

k)            majetkové pomery (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

l)             zdravotné údaje (podľa druhu poskytovaných právnych služieb)

m)          osobné údaje zákonného, zvoleného, alebo ustanoveného zástupcu (ak sa uplatní).

 

Osobné údaje získavame prostredníctvom priameho kontaktu s klientom, pričom osobné údaje získava štatutár spoločnosti, spolupracujúci advokát alebo advokátsky koncipient spravidla v listinnej podobe. Pri prvom kontakte s klientom štatutár spoločnosti, advokát alebo advokátsky koncipient zabezpečí podpis súhlasu klienta so spracovaním osobných údajov. Súhlasy klientov so spracovaním osobných údajov sú evidované v zvláštnom zakladači. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebude možné poskytovať právne služby. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsahuje údaje o prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe, sprostredkovateľoch a príjemcoch osobných údajov dotknutej osoby, ako aj informácie o účele spracúvania osobných údajov, právach a povinnostiach dotknutej osoby a dobe spracúvania osobných údajov.

 

Osobné údaje klientov, protistrán, tretích osôb v danej právnej veci sú evidované oddelene od ostatných osobných údajov iných klientov, protistrán a tretích osôb.

 

Účelom a právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby a poskytovanie právnych služieb.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) môžu byť zaradené ochrana a bezpečnosť osôb a majetku na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti, zasielanie newsletterov a ponúk právnych služieb, resp. obdobných informácií právneho charakteru.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

Osobné údaje sú po ukončení zastupovania spracúvané po dobu 10 rokov. Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie, ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje dlžníkov, protistrán, zmluvných partnerov klientov:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            dátum narodenia,

c)            rodné číslo,

d)            ulica a číslo, PSČ, mesto trvalého a prechodného pobytu,

e)            email, telefónny kontakt,

f)             číslo občianskeho preukazu,

g)            identifikačný údaj evidencie klienta (číslo zmluvy/číslo zmluvného vzťahu),

h)            najvyššie dosiahnuté vzdelanie (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

i)             školu/zamestnanie/povolanie vrátane výšky mzdy, vyživovacích povinností, výšky zrážok zo mzdy,  (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

j)             národnosť (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

k)            rodinný stav (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

l)             majetkové pomery, informácie o ručiteľoch, dlžníkoch, spoludlžníkoch, zmluvných vzťahoch, vlastnených nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach (podľa druhu poskytovaných právnych služieb),

m)          zdravotné údaje (podľa druhu poskytovaných právnych služieb)

n)            osobné údaje zákonného, zvoleného, alebo ustanoveného zástupcu (ak sa uplatní).

 

Osobné údaje od protistrán získava naša Spoločnosť spravidla formou osobného stretnutia alebo telefonickej, prípadne listovej komunikácie s protistranou. Základom pre spracúvanie osobných údajov je spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov klienta podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebudú vyvodené žiadne následky.

 

Informácie o kategóriách spracúvaných osobných údajov sú poskytnuté, alebo vyplývajú priamo z komunikácie s protistranou.

 

Účelom a právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy klienta a poskytovanie mu právnych služieb.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) môžu byť zaradené ochrana a bezpečnosť osôb a majetku na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti.

 

Osobné údaje sú po ukončení zastupovania spracúvané po dobu 10 rokov. Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje zamestnancov a žiadateľov o zamestnanie:

a)            meno, priezvisko, titul,

b)            trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto,

c)            dátum narodenia, rodné číslo,

d)            číslo bankového účtu (IBAN),

e)            názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,

f)             email, telefonický kontakt,

g)            najvyššie dosiahnuté vzdelanie,

h)            školu, ak ide o brigádnickú prácu študentov,

i)             rodinný stav,

j)             štátne občianstvo,

k)            pohlavie,

l)             základná mzda, osobné ohodnotenie,

m)          údaje o manželovi alebo manželke a deťoch,

n)            zaznamenaný hlas, tvár, postava,

o)            iné črty osoby ktoré môžu byť odhalené záznamovým systémom.

 

Osobné údaje zamestnancov a žiadateľov o zamestnanie získavame spravidla na pracovnom pohovore, resp. pri prvom kontakte s uchádzačom o zamestnanie, kedy sekretariát (v prípade absencie zamestnanec spoločnosti vykonávajúci pohovor) predloží uchádzačovi o zamestnanie súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Tieto osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy, resp. dohody podľa Zákonníka práce na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe súhlasu dotknutej osoby a z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná na vedenie mzdovej a účtovnej agendy. Predovšetkým ide o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.

 

Tieto osobné údaje sú oddelene uchovávané zamestnancom vykonávajúcim pohovor a poskytované v potrebnom rozsahu sekretariátu pre účely pozvania na pracovný pohovor. Osobné údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie sú v lehote dvoch mesiacov od získania súhlasu trvalo vymazané z e-mailových schránok, ako aj fyzicky zničené.

 

Osobné údaje úspešných uchádzačov o zamestnanie sú následne spracúvané počas doby trvania pracovného pomeru, resp. dohôd mimo pracovného pomeru.

 

Osobné údaje sú po ukončení pracovného pomeru, resp. dohôd mimo pracovného pomeru spracúvané po dobu 10 rokov. Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov:

a)            mená, priezviská a rodné čísla rodinných príslušníkov, ktorých údaje sú potrebné pre uplatnenie daňového bonusu a iných právnych nárokov,

b)            kópiu rodného listu dieťaťa zamestnanca, ktorý obsahuje nasledovné osobné údaje:

i.              deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,

ii.             meno a priezvisko dieťaťa,

iii.            pohlavie dieťaťa,

iv.           mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia, štátne občianstva a rodné čísla rodičov,

v.            podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby matričného úradu.

 

Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov údaje spracúvame pre účely vedenia mzdovej a účtovnej agendy zamestnanca z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým ide o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.

 

V prípade žiadosti zamestnanca o uplatnenie daňového bonusu na dieťa alebo iného nároku, ktorý je v zmysle osobitných predpisov dokladovaný osobnými údajmi rodinných príslušníkov zamestnanca, štatutár spoločnosti alebo ním poverená osoba predloží takémuto zamestnancovi súhlas so spracovaním osobných údajov a zamestnanec zabezpečí jeho podpísanie dotknutou osobou. Tieto súhlasy sú vedené v jednotlivých zložkách zamestnancov spolu s ostatnou dokumentáciou zamestnanca.

 

Predmetné osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov po ukončení pracovného pomeru zamestnanca.

 

Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje osôb zaznamenané kamerovým systémom na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti:

a)            tvár monitorovanej fyzickej osoby,

b)            iné črty osoby ktoré môžu byť odhalené kamerovým systémom,

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Z toho dôvodu nie je potrebné vyžadovať od dotknutých osôb súhlas. Osobné údaje, ak sa spracúvajú, sú uchovávané 14 dní na serveri, ku ktorému má prístup len štatutár spoločnosti a následne sú automaticky vymazané.

 

Osobné údaje odosielateľov pošty:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            ulica a číslo, PSČ, mesto.

 

Naša Spoločnosť získava osobné údaje v prípadoch prijatia poštovej zásielky.

 

Účelom a právnym základom spracúvania je evidencia došlej pošty a oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ patrí najmä evidencia došlej pošty,

 

Osobné údaje odosielateľov pošty sú evidované sekretariátom v knihe došlej pošty (prípadne knihe odoslanej pošty) po dobu 10 rokov.

 

Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje fyzicky zničené.

 

Osobné údaje zmluvných partnerov Spoločnosti:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            dátum narodenia,

c)            ulica a číslo, PSČ, mesto miesta podnikania,

d)            email, telefónny kontakt,

e)            IČO,

f)             DIČ,

g)            IČ DPH,

h)            číslo zápisu v ORSR alebo ŽRSR.

 

V tomto prípade získavania osobných údajov sú vedúci zamestnanci a spolupracujúce osoby vo vedúcom postavení poverené pri uzatváraní všetkých zmlúv v návrhoch zmlúv uvádzať zmluvnú doložku, v ktorej budú uvedené informácie o právach a povinnostiach dotknutej osoby, dobe spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľovi, sprostredkovateľoch, zodpovednej osobe a potenciálnych príjemcoch osobných údajov.

 

Účelom a právnym základom spracúvania je uzatvorenie a plnenie zo zmluvy.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ môžu byť zaradené ochrana a bezpečnosť osôb a majetku na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti, zasielanie newsletterov a ponúk právnych služieb, resp. obdobných informácií právneho charakter.

 

Predmetné osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

 

Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Získavanie osobných údajov od iných ako dotknutých osôb

 

V prípade, že naša Spoločnosť získa osobné údaje dotknutej osoby od inej osoby, poskytujeme prostredníctvom web stránky spoločnosti informácie o právach a povinnostiach dotknutej osoby, dobe spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľovi, sprostredkovateľoch, zodpovednej osobe a potenciálnych príjemcoch osobných údajov.

 

V prípade, že naša Spoločnosť získa osobné údaje dotknutej osoby od inej osoby, nižšie uvedené informácie, ktoré z dôvodu nemožnosti unifikácie dotknutej osobe neposkytneme prostredníctvom web stránky spoločnosti, poskytujeme dotknutej osobe listom alebo v zaznamenávanom telefonickom rozhovore.

 

 1. Účel, právny základ spracúvania osobných údajov,
 2. Kategórie osobných údajov,
 3. Zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

Vyššie uvedené informácie sme povinní poskytnúť

 

 1. do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadníme konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,
 2. najneskôr však v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo
 3. najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi.

 

To neplatí v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje v osobitnom predpise (zákon o advokácii, advokátsky poriadok), ktorý sa na prevádzkovateľa vzťahuje a v ktorom sú ustanovené primerané opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného predpisu (zákon o advokácii, advokátsky poriadok).

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

 

Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby sú upravené v § 29 ZoOOÚ. Obmedzenia práv dotknutej osoby sú upravené v § 30 ZoOOÚ.

 

Práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 - § 28 ZoOOÚ a Naša Spoločnosť sa zaväzuje ich dodržiavať.

Ide o nasledovné práva.

 1. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácií o spracúvaní jej osobných údajov Spoločnosťou pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa § 19 ZoOOÚ. Naša Spoločnosť získava osobné údaje od dotknutých osôb nasledovnými spôsobmi (§§ 19, 20 a 21 ZoOOÚ)
 1. získavanie osobných údajov od klientov,
 2. získavanie osobných údajov od protistrán,
 3. získavanie osobných údajov od zamestnancov a žiadateľov o zamestnanie,
 4. získavanie osobných údajov od rodinných príslušníkov zamestnancov,
 5. získavanie osobných údajov osôb zaznamenaných kamerovým systémom na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti,
 6. získavanie osobných údajov zmluvných partnerov Spoločnosti,
 7. získavanie osobných údajov pri registrácii na web stránkach, resp. online portáloch (Sherlock/Evolio),
 8. získavanie osobných údajov odosielateľov pošty,
 9. získavanie osobných údajov od inej ako dotknutej osoby.

 

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ako aj samotné osobné údaje.

 

ba) Naša Spoločnosť ako prevádzkovateľ potvrdí dotknutej osobe písomne, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom uvedie:

 

 1. účel, na ktorý osobné údaje spracúva,
 2. výpočet všetkých osobných údajov, ktoré spracúva,
 3. neexistenciu príjemcu,
 4. dobu uchovávania osobných údajov,
 5. informáciu o práve požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21 ZoOOÚ), o práve na opravu osobných údajov (§ 22 ZoOOÚ), o práve na vymazanie osobných údajov (§ 23 ZoOOÚ) alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZoOOÚ), o práve namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 ZoOOÚ), ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov (§ 26 ZoOOÚ),
 6. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZoOOÚ,
 7. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. informáciu, že v danom prípade nejde o automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 ZoOOÚ.

 

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. V takom prípade Spoločnosť dodrží ustanovenie § 25 ZoOOÚ, ak sa uplatní. (§ 22 ZoOOÚ)
 2. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na výmaz len ak sú splnené podmienky podľa § 23 ZoOOÚ. V takom prípade Spoločnosť dodrží ustanovenie § 25 ZoOOÚ, ak sa uplatní. (§ 23 ZoOOÚ)
 3. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa § 24 ZoOOÚ. V takom prípade Spoločnosť dodrží ustanovenie § 25 ZoOOÚ, ak sa uplatní. (§ 24 ZoOOÚ)
 4. Dotknutá osoba má právo na získanie osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a po splnení podmienok uvedených v § 26 ZoOOÚ. (§ 19, 20, 20 a 26 ZoOOÚ)
 5. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, že spracúvanie osobných údajov je vykonávaného na účel oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej osoby (teda nie súhlase, alebo na zmluvnom základe) (§ 27 ZoOOÚ).

 

V prípade, že osoba požiada o informácie alebo opatrenia (napr. na výmaz osobných údajov), Spoločnosť je povinná odpovedať na takúto žiadosť do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V prípade, že Spoločnosť neprijme žiadne opatrenia (napr. nevymaže osobné údaje) informuje žiadateľa o dôvodoch nekonania a práve podať podnet podľa §100 ZoOOÚ.

 

Naša Spoločnosť môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná (zákon o advokácii), obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až § 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až § 12 ZoOOÚ, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až § 29 ZoOOÚ, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie právneho nároku klientov Spoločnosti, pričom Zákon o advokácii a súvisiace predpisy ustanovujú podmienky podľa § 30 ods. 2 ZoOOÚ.

 

Vyššie uvedené môže znamenať odopretie práva dotknutej osoby podľa §§ 19, 20, 21, 23 a 24 ZoOOÚ.

 

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MCGA legal, s.r.o.

 

Naša spoločnosť dodržiava pri spracúvaní osobných údajov nasledovné zásady:

 

Zásada zákonnosti. Naša Spoločnosť spracúva údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Naša spoločnosť zabezpečuje spracúvanie osobných údajov vždy na základe minimálne jedného z nasledujúcich dôvodov:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Zásada obmedzenia účelu. Naša Spoločnosť získava osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nespracúva ich ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Naša Spoločnosť informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním.

Zásada minimalizácie osobných údajov. Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje tak, aby toto spracúvanie bolo primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa naša Spoločnosť rozhodla pravidelne analyzovať, či sú spracúvané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. V prípade, že Spoločnosť zistí, že spracúva osobné údaje vo väčšom rozsahu, ako je potrebné, obmedzuje takéto spracúvanie.

Zásada správnosti. Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; zároveň prijíma primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Na zabezpečenie zásady správnosti má naša Spoločnosť v písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.“

Zásada minimalizácie uchovávania. Osobné údaje naša Spoločnosť uchováva vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti. Osobné údaje sú v našej Spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti. Naša Spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinná tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Naša Spoločnosť môže spracúvať osobitné kategórie osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Naša Spoločnosť môže spracúvať všetky osobitné kategórie osobných údajov pričom na spracovanie všetkých vyššie uvedených kategórií vyžaduje naša Spoločnosť výslovný súhlas alebo tieto osobné údaje spracúva z dôvodu podľa § 16 ods. 2, písm. f) ZoOOÚ. Pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov vedieme záznam o spracovateľských činnostiach.

 

Spoločnosť nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Úrad na ochranu osobných údajov uverejňuje na svojej webstránke zoznam tretích krajín, území a určených sektorov v danej tretej krajine a medzinárodných organizácií, v prípade ktorých Európska komisia rozhodla, že v nich je zaručená primeraná úroveň ochrany alebo už prestala byť primeraná úroveň ochrany zaručená

 

Zoznam je dostupný na stránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucuju….

 

Naša Spoločnosť tento zoznam pravidelne sleduje a v prípade, že by prenášala osobné údaje do krajín mimo zoznam úradu na ochranu osobných údajov, bude postupovať podľa § 47 - § 51 ZoOOÚ.

 

PREVÁDZKOVATEĽ, ZODPOVEDNÁ OSOBA, SPROSTREDKOVATELIA, PRÍJEMCOVIA

 

Prevádzkovateľ:

 

McGrath & Arthur s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 962 836, Mgr. Branislav Juráš, konateľ

kontakt: +421 2 5464 1851, gdpr@mcga.sk

 

Zodpovedná osoba:

 

Mgr. Branislav Juráš, konateľ

kontakt: +421 2 5464 1851, gdpr@mcga.sk

 

Možní sprostredkovatelia osobných údajov:

 

SMART accounting, s.r.o., Landauova 22, 841 01 Bratislava, IČO: 47 317 761,

MCGA accounting, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 662 283,

mcpower.sk, s.r.o., Partizánska 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 840 421,

AVE Soft s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 25 378 392,

AVE Soft Solutions s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 01 808 061,

GRANDCOM, s. r. o., Odborárska 1372/7, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 46 972 048,

Edmund Krištof, Tomášikova 12573/50E, Bratislava-Nové Mesto 831 04, IČO: 41 973 895,

Fitek s.r.o., Nová Rožňavská 136, Bratislava 831 04, IČO: 46 950 095,

Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o., Drotárska cesta 7, Bratislava 811 02, IČO: 50 218 107,

Cromwell a. s., Lamačská 22, Bratislava 841 03, IČO: 31 353 746.

 

Možní príjemcovia osobných údajov:

 

MCGA legal, s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 715 662,

MCGA accounting, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 662 283,

SMART accounting, s.r.o., Landauova 22, 841 01 Bratislava, IČO: 47 317 761,

mcpower.sk, s.r.o., Partizánska 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 840 421,

AVE Soft s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 25 378 392,

AVE Soft Solutions s.r.o., Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava, ČR, IČO: 01 808 061,

GRANDCOM, s. r. o., Odborárska 1372/7, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 46 972 048,

Edmund Krištof, Tomášikova 12573/50E, Bratislava-Nové Mesto 831 04, IČO: 41 973 895,

Fitek s.r.o., Nová Rožňavská 136, Bratislava 831 04, IČO: 46 950 095,

Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o., Drotárska cesta 7, Bratislava 811 02, IČO: 50 218 107,

Cromwell a. s., Lamačská 22, Bratislava 841 03, IČO: 31 353 746.

 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rôznom rozsahu v závislosti od typu dotknutej osoby.

 

Osobné údaje klientov:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            dátum narodenia,

c)            rodné číslo,

d)            ulica a číslo, PSČ, mesto,

e)            email, telefónny kontakt.

 

Osobné údaje získavame prostredníctvom priameho kontaktu s klientom, pričom osobné údaje získava štatutár spoločnosti alebo vedúci zamestnanec. Pri prvom kontakte s klientom štatutár spoločnosti alebo vedúci zamestnanec zabezpečí podpis súhlasu klienta so spracovaním osobných údajov. Súhlasy klientov so spracovaním osobných údajov sú evidované v zvláštnom zakladači. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebude možné poskytovať služby. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsahuje údaje o prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe, sprostredkovateľoch a príjemcoch osobných údajov dotknutej osoby, ako aj informácie o účele spracúvania osobných údajov, právach a povinnostiach dotknutej osoby a dobe spracúvania osobných údajov.

 

Osobné údaje klientov, protistrán, tretích osôb v danej právnej veci sú evidované oddelene od ostatných osobných údajov iných klientov, protistrán a tretích osôb.

 

Účelom a právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) môžu byť zaradené ochrana a bezpečnosť osôb a majetku na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti, zasielanie newsletterov a ponúk právnych služieb, resp. obdobných informácií právneho charakteru.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

Osobné údaje sú po ukončení poskytovania služieb spracúvané po dobu 10 rokov. Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie, ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje dlžníkov, protistrán, zmluvných partnerov klientov:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            dátum narodenia,

c)            rodné číslo,

d)            ulica a číslo, PSČ, mesto trvalého a prechodného pobytu,

e)            email, telefónny kontakt,

f)             číslo občianskeho preukazu,

g)            identifikačný údaj evidencie klienta (číslo zmluvy/číslo zmluvného vzťahu),

h)            najvyššie dosiahnuté vzdelanie (podľa druhu poskytovaných služieb),

i)             školu/zamestnanie/povolanie vrátane výšky mzdy, vyživovacích povinností, výšky zrážok zo mzdy,  (podľa druhu poskytovaných služieb),

j)             národnosť (podľa druhu poskytovaných služieb),

k)            rodinný stav (podľa druhu poskytovaných služieb),

l)             majetkové pomery, informácie o ručiteľoch, dlžníkoch, spoludlžníkoch, zmluvných vzťahoch, vlastnených nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach (podľa druhu poskytovaných služieb),

m)          zdravotné údaje (podľa druhu poskytovaných služieb)

n)            osobné údaje zákonného, zvoleného, alebo ustanoveného zástupcu (ak sa uplatní).

 

Osobné údaje od protistrán získava naša Spoločnosť spravidla formou osobného stretnutia alebo telefonickej, prípadne listovej komunikácie s protistranou. Základom pre spracúvanie osobných údajov je spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov klienta podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebudú vyvodené žiadne následky.

 

Informácie o kategóriách spracúvaných osobných údajov sú poskytnuté, alebo vyplývajú priamo z komunikácie s protistranou.

 

Účelom a právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy klienta.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) môžu byť zaradené ochrana a bezpečnosť osôb a majetku na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti.

 

Osobné údaje sú po ukončení zastupovania spracúvané po dobu 10 rokov. Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje zamestnancov a žiadateľov o zamestnanie:

a)            meno, priezvisko, titul,

b)            trvalý pobyt - ulica a číslo, PSČ, mesto,

c)            dátum narodenia, rodné číslo,

d)            číslo bankového účtu (IBAN),

e)            názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,

f)             email, telefonický kontakt,

g)            najvyššie dosiahnuté vzdelanie,

h)            školu, ak ide o brigádnickú prácu študentov,

i)             rodinný stav,

j)             štátne občianstvo,

k)            pohlavie,

l)             základná mzda, osobné ohodnotenie,

m)          údaje o manželovi alebo manželke a deťoch,

n)            zaznamenaný hlas, tvár, postava,

o)            iné črty osoby ktoré môžu byť odhalené záznamovým systémom.

 

Osobné údaje zamestnancov a žiadateľov o zamestnanie získavame spravidla na pracovnom pohovore, resp. pri prvom kontakte s uchádzačom o zamestnanie, kedy sekretariát (v prípade absencie zamestnanec spoločnosti vykonávajúci pohovor) predloží uchádzačovi o zamestnanie súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Tieto osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy, resp. dohody podľa Zákonníka práce na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe súhlasu dotknutej osoby a z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná na vedenie mzdovej a účtovnej agendy. Predovšetkým ide o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.

 

Tieto osobné údaje sú oddelene uchovávané zamestnancom vykonávajúcim pohovor a poskytované v potrebnom rozsahu sekretariátu pre účely pozvania na pracovný pohovor. Osobné údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie sú v lehote dvoch mesiacov od získania súhlasu trvalo vymazané z e-mailových schránok, ako aj fyzicky zničené.

 

Osobné údaje úspešných uchádzačov o zamestnanie sú následne spracúvané počas doby trvania pracovného pomeru, resp. dohôd mimo pracovného pomeru.

 

Osobné údaje sú po ukončení pracovného pomeru, resp. dohôd mimo pracovného pomeru spracúvané po dobu 10 rokov. Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov:

a)            mená, priezviská a rodné čísla rodinných príslušníkov, ktorých údaje sú potrebné pre uplatnenie daňového bonusu a iných právnych nárokov,

b)            kópiu rodného listu dieťaťa zamestnanca, ktorý obsahuje nasledovné osobné údaje:

i.              deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,

ii.             meno a priezvisko dieťaťa,

iii.            pohlavie dieťaťa,

iv.           mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia, štátne občianstva a rodné čísla rodičov,

v.            podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby matričného úradu.

 

Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov údaje spracúvame pre účely vedenia mzdovej a účtovnej agendy zamestnanca z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým ide o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.

 

V prípade žiadosti zamestnanca o uplatnenie daňového bonusu na dieťa alebo iného nároku, ktorý je v zmysle osobitných predpisov dokladovaný osobnými údajmi rodinných príslušníkov zamestnanca, štatutár spoločnosti alebo ním poverená osoba predloží takémuto zamestnancovi súhlas so spracovaním osobných údajov a zamestnanec zabezpečí jeho podpísanie dotknutou osobou. Tieto súhlasy sú vedené v jednotlivých zložkách zamestnancov spolu s ostatnou dokumentáciou zamestnanca.

 

Predmetné osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov po ukončení pracovného pomeru zamestnanca.

 

Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje osôb zaznamenané kamerovým systémom na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti:

a)            tvár monitorovanej fyzickej osoby,

b)            iné črty osoby ktoré môžu byť odhalené kamerovým systémom,

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Z toho dôvodu nie je potrebné vyžadovať od dotknutých osôb súhlas. Osobné údaje, ak sa spracúvajú, sú uchovávané 14 dní na serveri, ku ktorému má prístup len štatutár spoločnosti a následne sú automaticky vymazané.

 

Osobné údaje odosielateľov pošty:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            ulica a číslo, PSČ, mesto.

 

Naša Spoločnosť získava osobné údaje v prípadoch prijatia poštovej zásielky.

 

Účelom a právnym základom spracúvania je evidencia došlej pošty a oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ patrí najmä evidencia došlej pošty,

 

Osobné údaje odosielateľov pošty sú evidované sekretariátom v knihe došlej pošty (prípadne knihe odoslanej pošty) po dobu 10 rokov.

 

Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje fyzicky zničené.

 

Osobné údaje zmluvných partnerov Spoločnosti:

a)            meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,

b)            dátum narodenia,

c)            ulica a číslo, PSČ, mesto miesta podnikania,

d)            email, telefónny kontakt,

e)            IČO,

f)             DIČ,

g)            IČ DPH,

h)            číslo zápisu v ORSR alebo ŽRSR.

 

V tomto prípade získavania osobných údajov sú vedúci zamestnanci a spolupracujúce osoby vo vedúcom postavení poverené pri uzatváraní všetkých zmlúv v návrhoch zmlúv uvádzať zmluvnú doložku, v ktorej budú uvedené informácie o právach a povinnostiach dotknutej osoby, dobe spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľovi, sprostredkovateľoch, zodpovednej osobe a potenciálnych príjemcoch osobných údajov.

 

Účelom a právnym základom spracúvania je uzatvorenie a plnenie zo zmluvy.

 

Medzi oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ môžu byť zaradené ochrana a bezpečnosť osôb a majetku na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti, zasielanie newsletterov a ponúk právnych služieb, resp. obdobných informácií právneho charakter.

 

Predmetné osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

 

Po tejto dobe sú osobné údaje zničené fyzickou likvidáciou dokumentácie ako aj trvalým výmazom počítačových dát.

 

Osobné údaje osôb registrujúcich sa na web stránke, resp. online portáloch:

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb registrujúcich sa na web stránke, resp. online portáloch (Evolio), pre účely umožnenia identifikácie používateľa stránky alebo portálu, kedy informácie podľa § 19 ZoOOÚ Spoločnosť uvedie dotknutej osobe pred samotnou registráciou. Dotknutá osoba preukázateľne potvrdí poskytnutie informácií  o prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi, zodpovednej osobe a potenciálnych príjemcoch osobných údajov (po preverení ich aktuálnosti), právach a povinnostiach dotknutej osoby, dobe spracúvania osobných údajov a ďalších informácií vyžadovaných v zmysle ZoOOÚ.

 

Účelom a právnym základom spracúvania je súhlas a potreba identifikácie používateľa stránky alebo portálu. Neexistujú oprávnené záujmy podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ.

 

Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov po ukončení registrácie.

 

Získavanie osobných údajov od iných ako dotknutých osôb

 

V prípade, že naša Spoločnosť získa osobné údaje dotknutej osoby od inej osoby, poskytujeme prostredníctvom web stránky spoločnosti informácie o právach a povinnostiach dotknutej osoby, dobe spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľovi, sprostredkovateľoch, zodpovednej osobe a potenciálnych príjemcoch osobných údajov.

 

V prípade, že naša Spoločnosť získa osobné údaje dotknutej osoby od inej osoby, nižšie uvedené informácie, ktoré z dôvodu nemožnosti unifikácie dotknutej osobe neposkytneme prostredníctvom web stránky spoločnosti, poskytujeme dotknutej osobe listom alebo v zaznamenávanom telefonickom rozhovore.

 

 1. Účel, právny základ spracúvania osobných údajov,
 2. Kategórie osobných údajov,
 3. Zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

Vyššie uvedené informácie sme povinní poskytnúť

 

 1. do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadníme konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,
 2. najneskôr však v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo
 3. najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

 

Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby sú upravené v § 29 ZoOOÚ. Obmedzenia práv dotknutej osoby sú upravené v § 30 ZoOOÚ.

 

Práva dotknutej osoby sú upravené § 19 - § 28 ZoOOÚ a Naša Spoločnosť sa zaväzuje ich dodržiavať.

Ide o nasledovné práva.

 1. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácií o spracúvaní jej osobných údajov Spoločnosťou pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa § 19 ZoOOÚ. Naša Spoločnosť získava osobné údaje od dotknutých osôb nasledovnými spôsobmi (§§ 19, 20 a 21 ZoOOÚ)
 1. získavanie osobných údajov od klientov,
 2. získavanie osobných údajov od protistrán,
 3. získavanie osobných údajov od zamestnancov a žiadateľov o zamestnanie,
 4. získavanie osobných údajov od rodinných príslušníkov zamestnancov,
 5. získavanie osobných údajov osôb zaznamenaných kamerovým systémom na pracovisku a v priestoroch Spoločnosti,
 6. získavanie osobných údajov zmluvných partnerov Spoločnosti,
 7. získavanie osobných údajov pri registrácii na web stránkach, resp. online portáloch (Sherlock/Evolio),
 8. získavanie osobných údajov odosielateľov pošty,
 9. získavanie osobných údajov od inej ako dotknutej osoby.

 

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ako aj samotné osobné údaje.

 

ba) Naša Spoločnosť ako prevádzkovateľ potvrdí dotknutej osobe písomne, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom uvedie:

 

 1. účel, na ktorý osobné údaje spracúva,
 2. výpočet všetkých osobných údajov, ktoré spracúva,
 3. neexistenciu príjemcu,
 4. dobu uchovávania osobných údajov,
 5. informáciu o práve požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21 ZoOOÚ), o práve na opravu osobných údajov (§ 22 ZoOOÚ), o práve na vymazanie osobných údajov (§ 23 ZoOOÚ) alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZoOOÚ), o práve namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 ZoOOÚ), ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov (§ 26 ZoOOÚ),
 6. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZoOOÚ,
 7. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. informáciu, že v danom prípade nejde o automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 ZoOOÚ.

 

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. V takom prípade Spoločnosť dodrží ustanovenie § 25 ZoOOÚ, ak sa uplatní. (§ 22 ZoOOÚ)
 2. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na výmaz len ak sú splnené podmienky podľa § 23 ZoOOÚ. V takom prípade Spoločnosť dodrží ustanovenie § 25 ZoOOÚ, ak sa uplatní. (§ 23 ZoOOÚ)
 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa § 24 ZoOOÚ. V takom prípade Spoločnosť dodrží ustanovenie § 25 ZoOOÚ, ak sa uplatní. (§ 24 ZoOOÚ)
 1. Dotknutá osoba má právo na získanie osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a po splnení podmienok uvedených v § 26 ZoOOÚ. (§ 19, 20, 20 a 26 ZoOOÚ)
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, že spracúvanie osobných údajov je vykonávaného na účel oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej osoby (teda nie súhlase, alebo na zmluvnom základe) (§ 27 ZoOOÚ).

 

V prípade, že osoba požiada o informácie alebo opatrenia (napr. na výmaz osobných údajov), Spoločnosť je povinná odpovedať na takúto žiadosť do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V prípade, že Spoločnosť neprijme žiadne opatrenia (napr. nevymaže osobné údaje) informuje žiadateľa o dôvodoch nekonania a práve podať podnet podľa §100 ZoOOÚ.

 

Naša Spoločnosť nemôže obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12 ZoOOÚ, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29 ZoOOÚ.