Školenia a tréningy/vzdelávanie

Aj v oblasti vzdelávania máme bohaté skúsenosti a radi aj pre Vás pripravíme seminár, školenie či tréning na vybranú tému. Ozvite sa nám a dohodnite si vlastné zadanie - tému a formát - zodpovedajúce Vašim potrebám.

Pre inšpiráciu Vám ponúkame výber najčastejšie žiadaných tém:

Správna aplikácia ustanovení Zákonníka práce pri vzniku a zániku pracovného pomeru

Zákon o ochrane osobných údajov jeho aplikácia v praxi

Druhy doručovania písomností a vplyv doručenia na právne procesy

Spolupráca s vlastníkmi nehnuteľností pri vzniku záložného práva

Špecifiká aplikácie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní bankových služieb

Platnosť právnych úkonov a oprávnenie konať v mene spoločnosti alebo zastupovať spoločnosť

Konkurz a reštrukturalizácia, oddlžovacie konanie, malý konkurz

Zabezpečovacie inštitúty záväzkového práva podľa Občianskeho zákonníka podľa Obchodného zákonníka

Záložné právo ako spôsob zabezpečenie pohľadávky a proces uspokojenia záložného veriteľa

Spôsoby vymáhania pohľadávok

Záložné právo

Výkon záložného práva formou exekúcie

Náležitosti zmenky (vlastná zmenka, cudzia zmenka)

Význam zmeniek a ich uplatnenie v praxi, protestácia zmenky a zmenkové námietky

Podmienky účasti podnikateľského subjektu na verejnom obstarávaní

Aplikácia ustanovení zákona o bankách týkajúcich sa bankového tajomstva

Základné informácie o ustanoveniach zákona o bankách týkajúcich sa hypotekárneho bankovníctva

Exekučný poriadok – základné pojmy, činnosť exekútora, úlohy exekučného konania

Premlčanie a preklúzia

Nesprávny úradný postup a škody pri výkone verejnej moci

Orgány jednotlivých druhov obchodných spoločností, spôsobilosť konať v mene spoločnosti

Druhy spoluvlastníctva a právne úkony spoluvlastníkov

Sankčné úroky a poplatky, zmluvná pokuta

Kataster nehnuteľností a režim vzniku, zmeny a zániku práv k nehnuteľnostiam

Zmeny v osobe účastníka záväzkového vzťahu

Novela Občianskeho súdneho poriadku